Nagrody PKG za prace magisterskie


Zasady przyznawania nagród i wyróżnień Polskiego Komitetu Geotechniki dla Autorów najlepszych prac dyplomowych magisterskich z zakresu geotechniki.

  1. Nagrodę pieniężną i dwa wyróżnienia przyznaje Polski Komitet Geotechniki na podstawie uchwały Zarządu PKG po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Nauczania i Prezydium PKG.
  2. Autor (autorzy) nagrodzonej pracy dyplomowej magisterskiej, oprócz nagrody pieniężnej, otrzymuje(ą) specjalny dyplom podpisany przez Prezydentów PKG. Autorzy wyróżnionych prac otrzymują specjalne dyplomy podpisane przez Prezydentów PKG.
  3. Prace dyplomowe magisterskie, spełniające wymagania, zgłaszają promotorzy prac będący członkami PKG. Prace, wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz kopiami recenzji prac i protokołów egzaminu dyplomowego magisterskiego, promotorzy składają przewodniczącym oddziałów lub podkomitetów PKG w terminie do 2 listopada każdego roku kalendarzowego. Przewodniczący oddziałów lub podkomitetów PKG, po wstępnej ocenie złożonych prac, zgłaszają do Komisji ds. Nauczania PKG maksymalnie dwie prace: jedną do nagrody i jedną do wyróżnienia.
  4. Wytypowane prace dyplomowe magisterskie wraz z kompletną dokumentacją powinny być dostarczone do przewodniczącego Komisji ds. Nauczania PKG w terminie do 15 listopada roku kalendarzowego, w którym pracę obroniono.

Wymagania stawiane nagrodzonym i wyróżnionym pracom dyplomowym magisterskim.

  1. Tematyka prac musi być związana z szeroko rozumianą geotechnikę, może mieć charakter podstawowy, stosowany lub monograficzny obejmujący aspekty analityczno-teoretyczne, doświadczalne lub technologiczno-projektowe.
  2. Praca magisterska musi posiadać oryginalne elementy poznawcze lub badawcze.
  3. Praca dyplomowa magisterska musi być obroniona terminowo do 30 października danego roku  kalendarzowego. Praca powinna być oceniona minimum jako bardzo dobra przez promotora i recenzenta.

Regulamin nagród i wyróżnień PKG za prace magisterskie


 Nagrody przyznane od 2014 roku

Za rok 2017:

Nagrodę pieniężną przyznano za pracę dyplomową:
„Analiza niecki osiadania nad tunelami drążonymi przy użyciu tarcz zmechanizowanych”
autor – mgr inż. Damian Marcin Romaniak
promotor – prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska, Politechnika Warszawska

Wyróżnienia przyznano autorom prac:
„Wpływ parametrów geometrycznych i materiałowych warstwy transmisyjnej oraz zbrojenia geosyntetycznego na efektywność wzmocnienia podłoża gruntowego sztywnymi kolumnami”
autor – mgr inż. Oliwier Rychlik
promotor – dr hab. inż. Adam Krasiński, Politechnika Gdańska

„Badania wpływu rodzaju cementu na wytrzymałość tworzyw gruntowo-cementowych”
autor – mgr inż. Sebastian Saletnik
promotor – dr inż. Jarosław Rybak, Politechnika Wrocławska

Za rok 2016:

Nagrodę pieniężną przyznano za pracę dyplomową:
„Badania laboratoryjne mieszanek gruntowo-gumowych pod kątem zastosowania w wibroizolacji (Geomechanical characterisation of soil-rubber mixtures for vibration isolation)”
autor – mgr inż. Małgorzata Kijanka
promotor – dr inż. Magdalena Kowalska, Politechnika Śląska

Wyróżnienia przyznano autorom prac:
„Projektowanie mini i mikropali”
autor – mgr inż. Robert Cygan
promotor – dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. PG, Politechnika Gdańska

„Metoda georadarowa (GPR) do oceny podłoża gruntowego”
autor – mgr inż. Mariola Konopko (Roszkowska)
promotor – dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB, Politechnika Białostocka

Za rok 2015:

Nagrodę pieniężną przyznano za pracę dyplomową:
„Ściana oporowa z gruntu zbrojonego zaprojektowana według rekomendacji EBGEO”
autor – mgr inż. Łukasz Pietralik
promotor – dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała, prof. PWr, Politechnika Wrocławska

Wyróżnienia przyznano autorom prac:
„Płytka wymiana podłoża gruntowego”
autor – mgr inż. Maciej Zalewski
promotor – dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB, Politechnika Białostocka

„Technologia, konstrukcja i obliczanie przejść poprzecznych w tunelach”
autor – mgr inż. Sławomir Hołda
promotor – prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, Politechnika Gdańska

Za rok 2014:

Nagrodę pieniężną przyznano za pracę dyplomową:
„Oszacowanie bezpieczeństwa fundamentu bezpośredniego w oparciu o teorię zbiorów losowych”
autor – mgr inż. Maciej Król
promotor – dr hab. inż. Wojciech Puła, prof. PWr, Politechnika Wrocławska

Wyróżnienia przyznano autorom prac:
„Projekt ścian szczelinowych – analiza/studium Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (Design of diaphragm walls – the analysis the Szczecin Fast Tram)”
autor – mgr inż. Małgorzata Feledyn
promotor – dr inż. Andrzej Wojtasik, Politechnika Poznańska

„Analiza systemu OZE i sposobu jego posadowienia na terenie Sośnej Góry w Mikołowie”
autorzy – mgr inż. Marcin Ćwirko oraz mgr inż. Bartosz Piotrowicz
promotor – dr hab. inż. Małgorzata Jastrzębska, Politechnika Śląska