Kto jest kim w Geotechnice w Polsce

W celu uporządkowania działalności różnych osób pracujących w zagadnieniach geotechniki, a jednocześnie potwierdzenia wysokiej profesjo­nalności ich opracowań, Polski Komitet Geotechniki wydaje certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zarówno osób, jak i przedsiębiorstw do świadczenia usług geotechnicznych. W związku z tym powstała też potrzeba wydania informatora biograficznego w formie „kto jest kim w geotechnice” w celu uporządkowania nazwisk oraz osób uprawnionych przez Polski Komitet Geotechniki do wykonywania prac z zakresu geotechniki.
Pierwsze wydanie informatora biograficznego zostało opublikowane w 1999 r. i zawierało 192 biografie zgrupowane w 9. regionalnych oddziałach Polskiego Komitetu Geotechniki i jednym Podkomitecie. Informatory są dostępne w poszczególnych Oddziałach PKG.
W roku 2013 wydano drugie wydanie dostępne w formie elektronicznej.

Kto jest kim w Geotechnice w Polsce

Oświadczenia osób, o których informacje zamieszczono w publikacji, o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów publikacji Informatora, znajdują się posiadaniu Zarządów poszczególnych Oddziałów PKG.