Certyfikaty PKG


Certyfikat indywidualny może uzyskać członek zwyczajny PKG, który posiada odpowiednie wykształcenie, praktykę i dorobek zawodowy z dziedziny geotechniki:

 • dyplom ukończenia wyższej uczelni, umożliwiający podjęcie pracy w zakresie działania geotechniki,
 • co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej, której głównym przedmiotem były badania geotechniczne, projektowanie, lub wykonawstwo robót,
 • co najmniej 3 letni staż członkowski PKG,
 • wykonał w okresie ostatnich 3 lat samodzielnie lub jako współautor co najmniej 5 opracowań geotechnicznych, zaopiniowanych na piśmie przez członka PKG, posiadającego certyfikat indywidualny PKG,
 • zdał z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny,
 • ma opłacone na bieżąco składki członkowskie PKG,
 • uiścił opłatę regulaminową związaną z przyznaniem certyfikatu w wysokości ustalonej przez Zarząd PKG.

Certyfikat zbiorowy może być przyznany członkowi wspierającemu PKG, którego jednym z głównych przedmiotów działalności jest geotechnika lub wybrana dziedzina geotechniki.

Wniosek o przyznanie certyfikatu zbiorowego członkowi wspierającemu PKG powinien zawierać:

 • informację techniczno – organizacyjną o działalności i osiągnieciach wnioskodawcy w uprawianej dziedzinie geotechniki, oraz o odpowiednim profilu zawodowym personelu,
 • przedstawienie charakterystyki technicznej z opisem co najmniej 5 prac z zakresu geotechniki, wykonanych przez członka wspierającego w okresie ostatnich 3 lat i zaopiniowanych na piśmie przez dwóch członków zwyczajnych terytorialnie właściwego Oddziału PKG posiadających certyfikaty indywidualne PKG,
 • deklarację o wysokości opłaty regulaminowej w wysokości ustalonej przez Zarząd PKG,
 • certyfikat może być przekazany członkowi wspierającemu dopiero po opłaceniu opłaty regulaminowej i uregulowaniu zaległych składek członkowskich.

Aktualna opłata za postępowanie kwalifikacyjno-egzaminacyjne do certyfikatu PKG: 400,00 zł
Wpłata na konto nr: 30 1240 5354 1111 0000 5369 5044