Członkostwo w PKG


Statut PKG przewiduje następujące typy członkostwa:
• zwyczajne,
• honorowe,
• wspierające.

Członkiem zwyczajnym PKG może być osoba fizyczna, zajmująca się profesjonalnie geotechniką i wykazująca się osiągnięciami potwierdzającymi jej odpowiednie kwalifikacje w tej dziedzinie. Każdy członek zwyczajny należy organizacyjnie do jednego z Oddziałów Regionalnych lub Podkomitetów.
Członków zwyczajnych, spełniających powyższe warunki przyjmuje Prezydium Zarządu Oddziału Regionalnego (Podkomitetu) działającego na terenie miejsca zamieszkania kandydata, na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszającego się, zaopiniowanej przez dwóch wprowadzających członków zwyczajnych.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wybitnie zasłużyła się dla rozwoju PKG lub geotechniki.
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, związane lub nie związane zawodowo z geotechniką oraz osoby prawne (spółki, fundacje, przedsiębiorstwa, instytucje państwowe i samorządowe) zainteresowane statutową działalnością PKG i deklarujące określone świadczenia na jego rzecz, w tym zwłaszcza poparcie finansowe.

Członków wspierających przyjmuje Prezydium Zarządu PKG lub Prezydium Zarządu Oddziału Regionalnego (Podkomitetu) na podstawie pisemnej deklaracji.


Statut Polskiego Komitetu Geotechniki
Deklaracja przystąpienia do Polskiego Komitetu Geotechniki
Uzupełnienie deklaracji przystąpienia do Polskiego Komitetu Geotechniki