O PKG


Polski Komitet Geotechniki jest stowarzyszeniem inżynierów geotechników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, zatrudnionych w instytucjach naukowo-badawczych jak również w przedsiębiorstwach projektowo-wykonawczych.

PKG stanowi integralną część Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ISSMGE –www.issmge.org). Integracja zapewnia systematyczny przepływ informacji o nowoczesnych i unikalnych rozwiązaniach w dziedzinie mechaniki gruntów i fundamentowania.

Z uwagi na fakt konieczności wykonywania opinii geotechnicznych dla wszystkich obiektów budowlanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 (Dz. U. Nr 126 poz. 839) wzrosła ranga inżynierii geotechnicznej oraz potrzeba aktywnego udziału inżynierów geotechników w procesie przygotowania i wykonania przedsięwzięć budowlanych.

Misja

Naszą misją jest integracja specjalistów z zakresu szeroko rozumianej geotechniki i dziedzin pokrewnych, stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i doświadczeń, upowszechnianie wiedzy, dobrych praktyk a także nowoczesnych metod, technik i technologii w projektowaniu i realizacji inwestycji geotechnicznych oraz nieustanne podnoszenie profesjonalizmu i kwalifikacji członków PKG. Naszymi działaniami pragniemy również podkreślić rolę geotechniki, także w aspektach ekonomicznych, w prowadzeniu wszelkich inwestycji. Nabiera to szczególnego znaczenia w perspektywie intensywnie rozwijającego się zagospodarowania powierzchni oraz rozwoju i przebudowy linii komunikacyjnych, których wymaga organizacja EURO 2012.

Cele

Swoją misję realizujemy poprzez:

  • inicjowanie i organizację paneli dyskusyjnych, organizację spotkań, wykładów, seminariów, konferencji w celu stworzenia przestrzeni do wymiany doświadczeń, prezentowania dobrych praktyk, nowych metod, techniki i technologii.
  • propagowanie, wspieranie zainteresowań pracą naukową i badawczą z zakresu geotechniki wśród studentów.
  • wyłanianie i promocję najlepszych rozwiązań i produktów w zakresie geotechniki, wspieranie dobrych praktyk poprzez przyznawanie wyróżnień dla najlepszych i nowoczesnych realizacji inżynierskich.
  • współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie geotechniki i jej znaczenia w projektowaniu inżynierskim.
  • konsultowanie i opiniowanie aktów prawnych, norm, instrukcji itp.
  • działanie na rzecz standaryzacji przepisów oraz zmian istniejących i tworzenie nowych przepisów prawnych w dziedzinie geotechniki.
  • wykonywanie wszelkiego rodzaju opracowań geotechnicznych (ekspertyz, opinii itp.) dotyczących trudnych i nietypowych warunków posadowienia i ziemnych prac inżynierskich.
  • szeroko pojmowany konsulting naukowy.

 Rys historyczny

Polski Komitet Geotechniki działa od 1991 r. jako samodzielna organizacja naukowo-techniczna zrzeszająca inżynierów i techników, zajmujących się szeroko pojętą geotechniką. Polski Komitet Geotechniki powstał w 1948 r. i wchodził w skład Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie jako samodzielne stowarzyszenie naukowo-techniczne. Nasza organizacja jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Geotechniki, które powstało w 1936 r. Za­kres działalności naukowo-technicznej Polskiego Komitetu Geotechniki jest bardzo szeroki i obejmuje następujące dyscypliny: mechanikę gruntów i fundamentowanie budowli lądowych i wodnych, budownictwo ziemne i podziemne, lądowe, komunikacyjne i wodne, w tym morskie oraz budownictwo na terenach górniczych.