Regulamin przyznawania certyfikatów PKG

§ 1
Rodzaje certyfikatów

 1. Przyznaje się dwa rodzaje certyfikatów: indywidualne i zbiorowe.
 2. Certyfikat indywidualny potwierdza wysokie kwalifikacje i kompetencje członka PKG do wykonywania prac geotechnicznych o charakterze badawczym, projektowym, opiniodawczym, eksperckim oraz wykonawczym i nadzorczym. Certyfikat indywidualny PKG uprawnia do wykonywania geotechnicznych badań laboratoryjnych i polowych gruntu, projektowania geotechnicznego, sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, wykonywania specjalistycznych robót geotechnicznych, sprawowania funkcji doradczych i opiniodawczych oraz wykonywania specjalistycznych ekspertyz dla nadzoru budowlanego, nadzoru górniczego, administracji państwowej i samorządowej.
 3. Certyfikat zbiorowy potwierdza wyróżniające się kwalifikacje i kompetencje członka zbiorowego PKG do prowadzenia badań, projektowania i wykonywania robót geotechnicznych w dziedzinie, która jest przedmiotem jego specjalności.

§2
Komisja ds. Certyfikatów PKG

 1. Zarząd PKG powołuje na początku kadencji Komisję ds. Certyfikatów PKG.
 2. Skład osobowy Komisji ds. Certyfikatów PKG w liczbie przynajmniej 3 członków powołuje Zarząd PKG.

 
§3
Przyznawanie certyfikatów

 1. Certyfikat indywidualny przyznaje Prezydent PKG na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję ds. Certyfikatów PKG.
 2. Certyfikat zbiorowy przyznaje Prezydent PKG na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję ds. Certyfikatów PKG.

§4
Warunki przyznawania certyfikatów

 1. Certyfikat indywidualny może uzyskać członek zwyczajny PKG, który posiada odpowiednie wykształcenie, praktykę i dorobek zawodowy z dziedziny geotechniki:
  • dyplom ukończenia wyższej uczelni, umożliwiający podjęcie pracy w zakresie działania geotechniki,
  • co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej, której głównym przedmiotem były badania geotechniczne, projektowanie, lub wykonawstwo robót,
  • co najmniej 3 letni staż członkowski PKG,
  • wykonał w okresie ostatnich 3 lat samodzielnie lub jako współautor co najmniej 5 opracowań geotechnicznych, zaopiniowanych na piśmie przez członka PKG posiadającego certyfikat indywidualny PKG,
  • zdał z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny,
  • ma opłacone na bieżąco składki członkowskie PKG,
  • uiścił opłatę regulaminową związaną z przyznaniem certyfikatu w wysokości ustalonej przez Zarząd PKG.

  Certyfikat może być przekazany członkowi PKG dopiero po uiszczeniu przez niego opłaty regulaminowej i uregulowaniu zaległych składek członkowskich.

 2. Certyfikat zbiorowy może być przyznany członkowi wspierającemu PKG, którego jednym z głównych przedmiotów działalności jest geotechnika lub wybrana dziedzina geotechniki. Wniosek o przyznanie certyfikatu zbiorowego członkowi wspierającemu PKG powinien zawierać:
  • informację techniczno-organizacyjną o działalności i osiągnięciach wnioskodawcy w uprawianej dziedzinie geotechniki, oraz o odpowiednim profilu zawodowym personelu,
  • przedstawienie charakterystyki technicznej z opisem co najmniej 5 prac z zakresu geotechniki, wykonanych przez członka wspierającego w okresie ostatnich 3 lat i zaopiniowanych na piśmie przez dwóch członków zwyczajnych terytorialnie właściwego Oddziału PKG posiadających certyfikaty indywidualne PKG,
  • deklarację o wysokości opłaty regulaminowej w wysokości ustalonej przez Zarząd PKG,
  • certyfikat może być przekazany członkowi wspierającemu dopiero po opłaceniu opłaty regulaminowej i uregulowaniu zaległych składek członkowskich.

§5
Egzamin kwalifikacyjny

 1. Prezydium Zarządu PKG powołuje Komisję Egzaminacyjną na wniosek Komisji ds. Certyfikatów PKG.
 2. Komisja Egzaminacyjna składa się z co najmniej 3 członków PKG posiadających co najmniej 5-letni staż członkowski i certyfikaty indywidualne PKG.
 3. Komisja Egzaminacyjna może przeprowadzać egzaminy dwa razy w roku: wiosną i jesienią. Terminy i miejsca egzaminów ustala każdorazowo Przewodniczący Komisji ds. Certyfikatów.
 4. Egzamin kwalifikacyjny jest egzaminem testowym i problemowym oraz obejmuje zakres merytoryczny geotechniki, treść rozporządzenia MSWiA w sprawie ustalania warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych, a także znajomość prawa budowlanego, w tym między innymi:
  • badania laboratoryjne i polowe gruntów,
  • wytrzymałość i odkształcalność ośrodka gruntowego,
  • nośność i stateczność budowli,
  • technologie robót geotechnicznych w różnych warunkach wodno-gruntowych,
  • projektowanie geotechniczne.
 5. Pytania egzaminacyjne przygotowuje Komisja PKG ds. Nauczania Geotechniki. Ostateczny wykaz pytań w liczbie co najmniej 100 zatwierdza Prezydium Zarządu PKG. Pytania testowe są tajne i nie mogą być udostępniane zdającym egzamin kwalifikacyjny.
 6. Egzamin testowy powinien obejmować 40 pytań, w tym co najmniej 10 pytań z prawa budowlanego i rozporządzeń dotyczących geotechniki. Wybór 40 pytań testowych na konkretny egzamin kwalifikacyjny należy do Komisji ds. Certyfikatów.
 7. Egzamin testowy może być zaliczony na podstawie 70% odpowiedzi poprawnych.
 8. Pytania egzaminu problemowego ustalane są przez Komisję Egzaminacyjną.

§6
Postanowienia ogólne

 1. Certyfikat indywidualny przyznaje się na czas nieokreślony, zbiorowy na okres 5 lat. Polski Komitet Geotechniki prowadzi rejestr przyznanych certyfikatów.
 2. Polski Komitet Geotechniki może cofnąć lub zawiesić certyfikat w uzasadnionych przypadkach, gdy posiadacz certyfikatu utracił zdolność wiarygodnego prowadzenia działalności w dziedzinie geotechniki lub nie opłaca co najmniej przez rok składek członkowskich.
 3. Skreślenie z rejestru certyfikatów z powodu utraty wiarygodności prowadzenia działalności następuje na podstawie uchwały Zarządu PKG na wniosek Komisji ds. Certyfikatów, natomiast skreślenie z powodu nieopłacania składek następuje na wniosek Skarbnika PKG.
 4. Rejestr wydanych certyfikatów PKG może być publikowany na stronie internetowej Polskiego Komitetu Geotechniki, na łamach „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”, „Inżynierii i Budownictwa”, „Muratora” lub innych czasopism branżowych.
 5. Certyfikat wydaje się w postaci dyplomu.
 6. Aktualną siedzibą Komisji ds. Certyfikatów PKG jest siedziba Przewodniczącego Komisji.
 7. Zmiany regulaminu wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów PKG.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Walne Zebranie Delegatów PKG i obowiązuje aż do odwołania.

Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki

                                                                                / Alojzy Szymański /