19. Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ICSMGE 2017)

WYDARZENIA: 17 Wrz , 2017

19. Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ICSMGE 2017) odbędzie się w Seulu, w Republice Korei, w dniach 17-22 września 2017 roku. Organizatorzy mają nadzieję, że temat wiodący konferencji: „Unearth the Future, Connect Beyond ” będzie pomocny w zmniejszaniu dysproporcji między przeszłością i przyszłością, między młodymi i starszymi inżynierami, jak i między narodami rozwijających się i rozwiniętych.
Propozycja programu ICSMGE 2017 została już zamieszczona na stronie konferencji: http://www.icsmge2017.org


19 Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej

 „Odsłonić przyszłość, połączyć umysły”

(19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

“Unearth the Future, Connect beyond”)

Za najważniejsze wydarzenie naukowe i zawodowe w zakresie geotechniki w 2017 roku należy uznać 19-tą Międzynarodową Konferencję Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, która odbyła się w Seulu
w dniach od 17 do 22 września. Organizatorami konferencji było Międzynarodowe Stowarzyszenie Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ISSMGE) wraz z Koreańskim Komitetem Geotechnicznym. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był prof. Dong-Soo Kim. Tematem wiodącym konferencji było „Odsłonić przyszłość, połączyć umysły”. Uroczystość otwarcia zaszczycił ustępujący Sekretarz Generalny ONZ – prof. Ban Ki-moon.

Zgodnie ze schematem organizacyjnym konferencji międzynarodowych pierwsze dwa dni obejmowały sesje plenarne, dwa następne dni to sesje dyskusyjne i warsztaty zorganizowane przez poszczególne Komitety Techniczne ISSMGE. W ostatnim dniu konferencji odbyły się wycieczki techniczne.

W sesji plenarnej przedstawiono następujące wykłady dedykowane zasłużonym geotechnikom (Honour Lectures) oraz wykłady poświęcone wybranym zagadnieniom (Heritage and Special Lectures):

 • Terzaghi Oration “Challenges and shortcomings in geotechnical engineering practice in the contex of
  a developing country” ‒ P. Day,
 • Bishop lecture “Modelling and testing“ ‒ D. M. Wood,
 • James K. Mitchell lecture „In-situ testing – ensuring quality in equipment, operation and interpretation, can we?” ‒ J. Powell,
 • Heritage lecture “Geotechnical issues and preservation of Korean heritage sites” – Y. S. Jang,
 • Schofield lecture “Design oriented model testing for offshore applications” – M. Randolph,
 • Geoffrey Blight lecture “Role of the soil-water characteristic curve in unsaturated soil mechanics” – D. G. Fredlund,
 • Proctor lecture “From fundamentals to applications in compaction: recent developments in embankments and structural layers of pavements and railways” – A. G. Correia,
 • Special lecture ‒ Municipal solid waste “Role of stress deformation behavior of municipal solid waste (MSW) in landfill design” – S. Babu GL,
 • Special lecture ‒ Urban geohazard “Susceptibility assessment of rainfall induced landslides: A case study of Debris flow on July 27, 2011 at Umyeonsan (Mt.), Seoul, Korea” – M. M. Kim,
 • Ishihara lecture “Simplified procedure for estimating liquefaction-induced building settlements” – J. D. Bray,
 • Gregory Tschebotarioff lecture “Practical application of soil structure interaction analysis” – C. Haberfield,
 • Louis Menard lecture “Recent advances in vertical drains and vacuum preloading for soft ground stabilization” – B. Indraratna,
 • Special lectures ‒ Korean private enterprise “Experience of DAELIM in civil engineering” – S. J. Hong, “Hyundai engineering and construction-dredging and reclamation projects” – W. H. Jung, Introduction: an automated resistivity monitoring system for embankment dams – Y. D. Park,
 • K. Rowe lecture “On the fabric and state parameters of active clays for contaminant control” –
  M. Manassero,
 • Kerisel lecture “Geotechnics and heritage” – C. Viggiani,
 • Suzanne Lacasse lecture “Reliability-based approach for Robust Geotechnical Design“– F. Nadim.

 

Podczas konferencji Prof. Antonio Gens został wyróżniony Złotym Medalem Kevina Nasha. W ramach sesji dyskusyjnych podzielonych na siedem podsesji, prowadzonych równolegle, przedstawiono 24 referaty generalne, a w każdej podsesji – 6-8 prezentacji wytypowanych artykułów. Obradom towarzyszyły prezentacje posterów. Podczas konferencji były czynne ekspozycje 70 firm działających na rzecz geotechniki.

W materiałach konferencyjnych opublikowano 12 Honour Lectures, 6 Heritage and Special Lectures oraz 764 referaty, które przekazano w wersji elektronicznej uczestnikom konferencji. Kwalifikacja referatów konferencyjnych była dwustopniowa. W pierwszym etapie streszczenia i referaty kwalifikowały Komitety Narodowe, np. Polski Komitet Geotechniki. W drugim etapie referaty były weryfikowane przez Komitet Naukowy Konferencji.

Opublikowane artykuły (z Polski 8 artykułów) omówiono w referatach generalnych podczas równolegle trwających następujących sesjach dyskusyjnych:

 • TC 101 – Laboratory stress-strain- strength testing of geomaterials, (M. J. Lipiński, M. K. Wdowska “A new method for evaluation of yield stress in cohesive soils” – wygłoszony)
 • TC 102 – Ground property characterization from in-situ tests
 • TC 103 – Numerical methods in Geomechanics (M. Cudny, E. Partyka “Influence of anisotropic stiffness in numerical analyses of tunneling and excavation problems in stiff soils” – poster)
 • TC 104 – Physical modelling
 • TC 105 – Geo-mechanics from micro to macro
 • TC 106 – Unsaturated soils
 • TC 202 – Transportation Geotechnics
 • TC 203 – Earthquake geotechnical engineering and associated problems
 • TC 204 – Underground construction in soft ground
 • TC 205 – Safety and serviceability in geotechnical design, (O. Mitrosz, R. Buca, M. Pomierny “Performance of a full-scale embankment test on soft organic silt improved with hybrid concrete-stone columns in the reclaimed area of the existing basin” – wygłoszony)
 • TC 206 – Interactive geotechnical design
 • TC 207 – Soil-structure interaction and retaining walls
 • TC 208 – Slope stability in engineering practice
 • TC 209 – Offshore geotechnics
 • TC 211 – Ground improvement
 • TC 212 – Deep foundations (A. Krasiński, T. Kusio “Load-settlement characteristics of piles working in a group” – wygłoszony)
 • TC 213 – Scour and erosion
 • TC 214 – Foundation engineering for difficult soft soil conditions (G. Wrzesiński, Z. Lechowicz “Evaluation of undrained shear modulus Gu of cohesive soils in a Hollow Cylinder Apparatus” – poster; W. Tschuschke, S. Gogolik, M. Wróżyńska, W. Świdziński “Assessment of load bearing capacity of tailings deposited in a wet disposal dump required for paste deposition” – poster)
 • TC 215 – Environmental geotechnics (E. Koda, T. Pasik, P. Osiński, A. Miszkowska, B. Bursa “Landfill slopes reinforcements for adapting the structure into a new development plan: Radiowo landfill case study” – wygłoszony; K. Zabielska-Adamska, M. Wasil “Tensile strength of fly ash as a barrier layer” – poster)
 • TC 217 – Land Reclamation Technologies
 • TC 301 – Preservation of historic sites
 • TC 303 – Mitigation of combined geotechnical hazards
 • TC 307 – Sustainability in geotechnical engineering
 • TC 201+TC 210 – Dykes, levees and dams
 • TC 307 + TC 212 – Thermal geomechanics

 

Zgodnie z zasadą wprowadzoną na Międzynarodowej Konferencji w Osace, uczestnicy 6-tej Międzynarodowej Konferencji Młodych Geotechników zorganizowanej w Seulu w dniach 31.08-1.09.2013 mieli zapewniony udział w sesji plenarnej 19-tej ICSMGE. Przedstawicielkami z Polski na 6 IYGEC w Seulu były M. Wasil z Politechniki Białostockiej oraz E. Soból z SGGW w Warszawie.

Tradycyjnie dzień przed rozpoczęciem konferencji odbyło się posiedzenie Zarządu ISSMGE „Council Meeting” będące podsumowaniem kadencji 2013-2017. Polski Komitet Geotechniki reprezentowali prof. Z. Lechowicz i prof. K. Zabielska-Adamska. Warto podkreślić, że w 2017 r. ISSMGE liczyło 20 613 członków z 90 krajów, w tym z Polski 360 członków. Podczas posiedzenia Zarządu dokonano wyboru nowego Prezydenta ISSMGE na kadencję 2017-2020, którym został prof. Charles Ng (Hong Kong). W wyniku wcześniejszego głosowania na Vice-Prezydenta na Europę wybrano prof. Mario Manassero (Włochy). Vice-Prezydentem na Afrykę został wybrany prof. Etienne-Marcelin Kana, na Azję został wybrany prof. Eun Chul Shin, na Australazję prof. Alexander Gavin, na Północną Amerykę prof. Timothy Newson oraz na Południową Amerykę prof. Alejo Sfriso. Dokonano również wyboru miejsca 20-tej ICSMGE, która odbędzie się w Sydney (Australia) w dniach 12-17.09.2021. Ważnym tematem posiedzenia Zarządu było sprawozdanie Vice-Prezydenta prof. A. Gensa dotyczące działalności Europejskich Stowarzyszeń.

Międzynarodowa Konferencja w Seulu została zorganizowana na wysokim poziomie naukowym
i zastosowań praktycznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje atmosfera obrad oraz wiedza zawarta
w zamawianych wykładach i referatach generalnych. W 19-tej ICSMGE konferencji w Seulu uczestniczyło 1952 osoby z 82 krajów, w tym z Polski 12 osób. W 6-tej IYGEC uczestniczyło 108 młodych geotechników z 53 państw.

Opracowali:

                                                                              prof. Z. Lechowicz

prof. K. Zabielska-Adamska