XVI Europejska Konferencja Mechaniki Gruntów i Geoinżynierii

Kolejna, już XVI Europejska Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ECSMGE) odbyła się w dniach 13 – 17 września 2015 roku w Edynburgu. Konferencja, organizowana pod auspicjami International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, wpisała się w długą historię organizacji geotechnicznych konferencji europejskich. Pierwsza ECSMGE odbyła się w 1954 roku w Sztokholmie, a kolejne w: Brukseli (1958), Wiesbaden (1963), Oslo (1967), Madrycie (1972), Wiedniu (1975), Brighton (1979), Helsinkach (1983), Dublinie (1987), Florencji (1991), Kopenhadze (1995), Amsterdamie (1999), Pradze (2003), Madrycie (2007) i Atenach (2011). Wielka Brytania gościła uczestników konferencji europejskiej po raz drugi, 36 lat po konferencji europejskiej w Brighton. Wybór Szkocji jako gospodarza konferencji nie był przypadkowy. To właśnie w Szkocji kreowano osiągnięcia wczesnej mechaniki gruntów. W Edynburgu urodził się i edukował profesor William M. Rankine, autor „Theory of Earth Pressure” (1857 r.) i pierwszym profesor budownictwa na uniwersytecie w Glasgow.
Temat nadrzędny konferencji sformułowano jako: Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development (Inżynieria geotechniczna w służbie infrastruktury i rozwoju). Na konferencję zgłoszono rekordową liczbę 1 025 abstraktów, przysłanych z 65 krajów. Na tak wysoką liczbę zgłoszeń miało wpływ zniesienie ograniczeń liczby prac (lub stron) z poszczególnych krajów członkowskich. Na konferencję ostatecznie przesłano 701 referatów z 55 krajów, z których zaakceptowano 676 prac do publikacji w 7-tomowych materiałach konferencyjnych, liczących 4 366 stron. Ocena takiej liczby prac przez Komitet Naukowy stanowiła niemały wysiłek. Polskę w Komitecie Naukowym XVI ECSMGE reprezentował prof. Zbigniew Lechowicz, którego w procesie recenzowana wspomogli członkowie Komisji ds. Kwalifikacji Referatów na Kongresy Międzynarodowe Polskiego Komitetu Geotechniki i liczne grono recenzentów. Prof. Zbigniew Lechowicz został także wyróżniony przewodniczeniem sesji B3: Earthworks, Dams and Dykes (rys. 1).

Foto1

Rys. 1. Profesorowie M. Winter i Z. Lechowicz podczas współprzewodniczenia sesji B3

W czasie obrad wygłoszono trzy Keynote lecture oraz sześć referatów problemowych. Wszystkie te wystąpienia zamieszczono w materiałach konferencyjnych. Referaty generalne wygłosili:
– prof. Kenichi Soga (Wlk. Brytania): The role of distributed sensing in understanding the engineering performance of geotechnical structures (Skempton Lecture).
– prof. António Gomes Correia (Portugalia): Geotechnical engineering for sustainable transportation infrastructure.
– prof. Giulia Viggiani (Włochy): Artificial ground freezing: from applications and case studies to fundamental research.
Referaty problemowe wygłosili:
– prof. Dietmar Adam (Austria): Ground improvement versus hybrid foundation and deep foundation: three case histories of European significance.
– dr Mike Long (Irlandia): Developments in the use of geophysics in geotechnical engineering in soft ground.
– prof. Kyriazis Pitilakis (Grecja): Vulnerability assessment of buildings exposed to co-seismic permanent slope displacements.
– prof. Pierre Delage (Francja): Thermo-hydromechanical issues in claystones: application to radioactive waste storage at great depth.
– Joek Peuchen (Holandia) Reassessment of geotechnical conditions after an offshore well incident.
– prof. Helmut Schweiger (Austria): On the merits of using advanced models in geotechnical engineering.

W tablicy 1 zestawiono układ sesji tematycznych wraz z liczbę referatów w sesji. Obrady podzielono na sześć sesji głównych, w których wygłoszono 30-minutowe referaty problemowe oraz po 4 – 5 wybranych 10-minutowych referatów. W towarzyszących sesjach dyskusyjnych prezentowano po 7 – 10 8-minutowych referatów. Ogółem wybrano do prezentacji ponad 300 referatów. Sesjom głównym i dyskusyjnym towarzyszyły sesje plakatowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.
Tabl. 1. Zestawienie liczby referatów w poszczególnych sesjach tematycznych

Tematyka sesji głównych
wraz z liczbą zaakceptowanych referatów
Sesje dyskusyjne
A: Infrastructure and Development:
– A1: Infrastructure − 108
– A2: Development − 103 A1.1: Linear infrastructure – Roads and Railways
A1.2: Linear Infrastructure – Tunnels
A1.3a, A1.3b: Non-linear Infrastructure
A1.4: Queensferry Crossing and other Major Bridges
A1.5: Crossrail and Other Major UK Infrastructures
A2.1: Urban Development and Environment – Foundations, Retaining Walls and Associated Structures
A2.2a, A2.2b: Urban Development and Environment − Piles and Columns
A2.3: Near Shore and Offshore Development, and the Marine Environment
A2.4: Ground Reinforcement and Improvement
B: Slopes, Geohazards and Problematic Materials − 156 B1a, B1b: Slope Instability
B2a, B2b: Landslides
B3: Earthworks, Dams and Dykes
B4: Earthquake Geotechnical Engineering and Liquefaction
B5: Settlement, Swelling and Manmade and Natural Cavaties
B6: Problematic materials
C: Environment, Water and Energy Investigation − 66 C1a, C1b: Sustainability, Climate Change, Waste and Energy
C2: Lanfdill and Contaminated Land
C3: Hydrology and Hydrogeology
D: Investigation, Classification, Testing and Forensics − 127 D1a, D1b: Investigation and In-situ Testing
D2a, D2b, D2c: Classification and Laboratory Testing
D3: Case Studies, Forensic Geotechnical Engineering and Monitoring
E: Parameter Selection and Modelling − 93 E1: Parameter Selection
E2a, E2b, E2c: Modelling
E3: Soil-Structure Interaction
F: Developments in Education and Practice − 23 F1: Developments in Education and Practice

 

Z Polski przesłano 23 referaty (co stanowiło 3,3% ich całkowitej liczby), z czego 21 prac zostało zaakceptowanych do druku. Dziesięć prac zostało wytypowanych do wygłoszenia:
– E. Koda, P. Osiński: Application of alternative methods of slope stability improvement on landfills;
– K. Zabielska-Adamska: Interface shear strength for multilayered liner systems − some problems in determination;
– K. Garbulewski, T. Falkowski, S. Rabarijoely, P. Ostrowski: Ground characteristics based on geomorphological landform analysis;
– P. Bilski, S. Rabarijoely: Three-dimensional soil profiles based on the geotechnical probes data clustering;
– K. Gwizdała, P. Kęsik: Pile group settlement, methods, examples of calculations referred to measurement results carried out in field tests;
– M. Wyjadłowski, J. Bauer, W. Puła: Pile load test results as a basis for reliability calculation with an open polygon response surface;
– Z. Bednarczyk: Landslide surveys for road remediation projects in Polish Carpathians;
– Z. Młynarek, J. Wierzbicki, M. Bogucki: Geotechnical characterization of peat and gyttja by means of different in-situ tests – głoszony w sesji głównej;
– Z. Bednarczyk: Seismic and mass movement hazard in a lignite opencast mine;
– K. Knapik, J. Bzówka, D. Deneele, G. Russo: Physical properties and mechanical behaviour of soil treated with fluidal fly ash and lime.

W sesjach plakatowych prezentowano prace:
– J. Bzówka, A. Juzwa, L. Wanik, T. Żyrek: Analysis of trial loading tests results of jet grouting columns;
– G. Kacprzak, K. Goławska, P. Pietrzykowski: Transformational functions for displacement columns performed in cohesive low-bearing-capacity soils;
– J. Kawalec, T. Warchal: Dynamic replacement columns with aggregate transition zone stabilized by geosynthetics for embankment foundation over weak deposits;
– Z. Sikora, M. Wyroślak: Dynamic soil improvement by hybrid technologies;
– Z. Lechowicz, G. Wrzesiński: Assessment of embankment slope stability with geomembrane sealing;
– W. Świdziński, A. Korzec: Numerical modelling of the seismically induced deformation of tailings dam;
– M. J. Sulewska: Analysis of research results on soil compaction by light falling weight deflectometer (LFWD) with the application of artificial neural networks;
– M. K. Kumor: Tomographic analyses in geotechnical assessment of soil media;
– W. Sas, A. Głuchowski, K. Gabryś, A. Szymański: Application of cyclic CBR test for the estimation of resilient modulus in the pavement construction.

Tradycyjnie, podczas konferencji odbyło się posiedzenie przedstawicieli europejskich komitetów geotechnicznych, na którym dokonano wyboru miejsca i organizatora następnej, już XVII ECSMGE. W głosowaniu tajnym bezapelacyjnie wygrała Islandia i Icelandic Geotechnical Society. Tak więc, następna konferencja europejska odbędzie się w dniach 1 – 6 września 2019 roku w Reykjavíku. Na rysunku 2 pokazano Prezydenta IGS odbierającego gratulacje od konkurenta z Belgii po ogłoszeniu wyników głosowania.

Foto2

Rys. 2. Ogłoszenie wyników głosowania nad miejscem XVII ECSMGE

Konferencja w Edynburgu była doskonale zorganizowana i charakteryzowała się bardzo wysokim poziomem naukowym. Również imprezy towarzyszące zorganizowano z dbałością o uczestników. Wycieczki techniczne obejmowały zwiedzanie interesujących konstrukcji technicznych, jak m. in.: most Queensferry Crossing, któremu wcześniej poświęcono sesję dyskusyjną A1.4, rozbudowa tunelu Haymarket Rail czy śluza Falkirk Wheel łącząca kanały o różnicy poziomów 34,14 m, uznawana za jeden z cudów techniki XXI wieku (rys. 3).

Foto3

Rys. 3. Śluza Falkirk Wheel – cud techniki XXI wieku

Opracowali:
Dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz