Prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała

Profesor Kazimierz Gwizdała urodził się w Okoninach Nadjeziornych, powiat Tuchola, w dniu 12 lipca 1946 roku. Szkołę średnią budowlaną skończył w 1966 roku w Bydgoszczy.Kazimierz-Gwizdala
Studia wyższe odbył w latach 1966-1971 w Instytucie Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa wodnego. W 1972 roku otrzymał Nagrodę Ministra Żeglugi w turnieju Młodych Mistrzów Techniki za pracę magisterską pt. „Projekt wstępny i techniczny falochronu w Rejonie Przeładunków Towarów Masowych w Gdańsku”.
W 1977 roku, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Analiza nośności i pracy pali wielkośrednicowych w gruncie niespoistym”, uzyskał stopień doktora nauk technicznych nadany decyzją Rady Wydziału Hydrotechniki.
Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1996 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Analiza osiadań pali przy wykorzystaniu funkcji transformacyjnych”.
Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w dniu 5 grudnia 2011 roku na wniosek Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
Po studiach pracował od 1.11.1971 roku do 30.01.1972 roku w Zakładzie Geofizyki PAN w Sopocie. Od 1.02.1972 roku był pracownikiem Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska (wcześniej Instytutu Hydrotechniki, Wydziału Hydrotechniki, Wydziału Inżynierii Środowiska). Pracuje nieprzerwanie w Politechnice Gdańskiej, zajmując kolejno stanowisko: asystenta-stażysty, asystenta, starszego asystenta, adiunkta oraz prof. nadzw. PG.
Od 2015 roku jest Kierownikiem Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego w Politechnice Gdańskiej.
Przebywał na stażach i stypendiach w Szwecji, Danii i Belgii:

 • Danish Geotechnical Institute, Lyngby, Dania, 1979,
 • Swedish Geotechnical Institute, Linkoping, Szwecja, 1982-1983,
 • Aalborg University, Aalborg, Dania, 1980, 1989,
 • Ghent University, Ghent, Belgia 1993-1994, 1999, 2000.

Dorobek naukowy profesora Kazimierza Gwizdały obejmuje autorstwo lub współautorstwo 220 publikacji w czasopismach naukowych, materiałach konferencyjnych, czasopismach naukowo-technicznych za granicą i w kraju.
Za znaczące osiągnięcia Profesora należy uznać następujące opracowania zwarte:

 • współautorstwo skryptu: „Bearing capacity and settlement of piles”, University of Aalborg, 1992,
 • współautorstwo monografii: „Prefabrykowane pale wbijane”, Gdańsk, 2005,
 • współautorstwo monografii: „Nośność i osiadanie fundamentów palowych”, Gdańsk, 2001,
 • współautorstwo normy państwowej PN-83/B-02482, „Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych”.

Istotne znaczenie dotyczące zagadnień fundamentowania głębokiego ma dwutomowe książkowe opracowanie indywidualne:

 • „Fundamenty Palowe. Technologie i obliczenia”, Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011,
 • „Fundamenty Palowe. Badania i zastosowania”, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Ważną częścią działalności publikacyjnej Profesora stanowi udział w seminariach i konferencjach, w ramach szkoleń dla pracowników biur projektowych i przedsiębiorstw wykonawczych, np.: Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji w Wiśle, seminaria szkoleniowe w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, wieloletnie seminaria w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie, Geoinżynieria w Budownictwie – coroczne seminaria dyskusyjne, wykłady w ramach Studium Podyplomowego SGGW w Warszawie.
Tematyka naukowo-badawcza profesora Kazimierza Gwizdały była ściśle związana z ogólnopolskimi badawczymi Tematami Rządowymi i Resortowymi, np.:

 1. Stateczność i ochrona klifów polskiego wybrzeża morskiego. PB KBN Nr 700269101, kierownik projektu. Etap I, II, III, 1992, 1993.
 2. Stateczność i ochrona klifów polskiego wybrzeża. PB KBN Nr 7 S103 052 07, Monografia, 1995.
 3. Nośność oraz przemieszczenia pali i fundamentów palowych w złożonych warunkach gruntowych. PB KBN Nr 7 S103 023 04, 1993-1995.
 4. Nośność i osiadania grupy pali. Projekt badawczy 7 T07E 004 12. Okres realizacji: 1997-1999.
 5. Współdziałanie kolumn iniekcyjnych z podłożem gruntowym. Projekt badawczy 4 T07E 015 29: Główny wykonawca Joanna Bzówka – Politechnika Śląska.

Prace naukowo-badawcze Profesora są ściśle związane z zagadnieniami praktycznymi, znajdującymi zastosowanie w złożonych i skomplikowanych zagadnieniach szeroko rozumianej geotechniki; oddziaływanie konstrukcja – podłoże oraz opis bezpiecznego i ekonomicznego przekazywania złożonych oddziaływań na podłoże gruntowe o złożonej budowie.
Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na następujących zagadnieniach:

 • rozwój nowych technologii pali: pale wykonywane bez rur osłonowych, pale wiercone wielkośrednicowe, iniekcje pod podstawami pali wierconych, pale Vibrex, CFA, Omega, jet-grouting, SDP, FDP,
 • praca pali w podłożu gruntowym; wpływ geometrii pali na ich nośność w gruntach niespoistych,
 • analityczne metody oceny krzywej osiadania, zastosowanie metody funkcji transformacyjnych, t-z, q-z,
 • nośność i osiadanie pali pojedynczych na podstawie badań in situ, metody bezpośrednie, zastosowanie sondy statycznej CPT, CPTU,
 • osiadania dużych grup palowych, badania w skali naturalnej, analityczne metody obliczeń,
 • nowoczesne metody badań terenowych nośności i osiadań pali, badania statyczne, badania dynamiczne, zastosowanie wzorów dynamicznych, SPLT, PDA, DLT,
 • nieniszczące metody badań jakości i długości pali, badania modelowe, badania terenowe i zastosowanie metody SIT,
 • zastosowanie technologii iniekcji strumieniowej (jet-grouting) do wzmocnień fundamentów, metody oceny nośności i osiadania pali oraz kolumn jet-grouting,
 • numeryczne modelowanie współpracy układu konstrukcja – pale – podłoże, wpływ sztywności podpór palowych, skrócenie własne trzonu pala dla podłoża uwarstwionego,
 • zagadnienia stateczności i ochrony skarp, zboczy i klifów morskich wraz z analizą probabilistyczną.

W ostatnich latach szczególne znaczenie stanowi zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych wielkośrednicowych.
Profesor Kazimierz Gwizdała jest współautorem patentu pt. „Sposób zwiększania nośności oraz zmniejszania osiadania wielkośrednicowych pali wierconych”, patent nr PL 188356. Technologia ta jest stosowana od wielu lat w przypadku bardzo ważnych i silnie obciążonych fundamentów, szczególnie w obiektach mostowych na wielu drogach w Polsce.
Wiele zagadnień inspirowanych potrzebami badawczymi, projektowymi i wykonawczymi znalazło zastosowanie w ponad 350 opracowaniach dla biur projektowych, firm wykonawczych, w opiniowaniu i ocenie zachodzących zjawisk w problemach geotechnicznych i konstrukcyjnych.
Zagadnienia te dotyczyły między innymi:

 • modernizacji nabrzeży Portu Miejskiego w Wrocławiu,
 • stateczności stawów odpadowych przemysłu sodowego w Janikowskich Zakładach Sodowych,
 • oceny nośności pochylni zrzutowej w Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni,
 • opinie, orzeczenia, ocena nośności wszystkich rodzajów pali dotyczące nabrzeży, pochylni, pirsów w Gdańsku, Gdyni, Sopocie,
 • opinie oraz sposoby zabezpieczenia nierównomiernego osiadania budynku mieszkalnego w Gdańsku,
 • obliczenia statyczne do projektu podpór palowych estakady R oraz T w Porcie Północnym w Gdańsku,
 • opinie techniczne dotyczące posadowienia fundamentów zbiorników retencyjnych popiołu w Elektrociepłowni Gdańsk II,
 • ocena nośności pali Vibrex na terenie Rafinerii w Gdańsku,
 • opinie naukowe dotyczące osuwiska brzegu klifowego w Jastrzębnej Górze, Jarosławcu, Trzęsaczu, Śliwinie Bałtyckim,
 • opinia dotycząca wzmocnienia podłoża i fundamentów budynku banku PKO w Bartoszycach,
 • koncepcja wzmocnienia fundamentów budynku „Dwór Młyniska” w Gdańsku,
 • wytyczne i opinie dotyczące iniekcji cementowej podstaw pali wierconych wielkośrednicowych pod podporami mostowymi na terenie całego kraju,
 • opinie naukowo-techniczne w badaniach ciągłości różnych rodzajów pali na terenie całego kraju,
 • opinie naukowo-techniczne dotyczące posadowienia podpór głównych mostu wantowego przez Wisłę na terenie Trasy Siekierkowskiej w Warszawie,
 • opinia o nośności pali pod zbiorniki na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód,
 • projektu iniekcji pod podstawy pali wierconych dla mostu i dojazdów do mostu wantowego przez Martwą Wisłę w Gdańsku,
 • obliczeń oraz oceny nośności i osiadań pali wielkośrednicowych z iniekcją pod podstawami dla mostu wantowego przez Martwą Wisłę w ciągu ul. Sucharskiego w Gdańsku,
 • obliczenia, konsultacje, weryfikacja do projektu posadowienia fundamentu pod piec obrotowy w Cementowni Kujawy w Bielawach,
 • opinie, obliczenia, ocena oddziaływań dotycząca podpór palowych rurociągu naftowego „Przyjaźń”,
 • opinie naukowe dotyczące nośności pali wierconych na podstawie badań dynamicznych Mostu Milenijnego w Wrocławiu,
 • koncepcja posadowienia trasy węglowej O/Drzewce,
 • badania i ocena nośności wzmocnionego podłoża gruntowego na terenie portu morskiego w Elblągu z zastosowaniem technologii wibrowymiany,
 • oceny nośności pali wierconych i pali Vibro oraz podbór mostowych przez rzekę Wartę w ciągu autostrady A-2,
 • projektu posadowienia nowego budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, z zastosowaniem technologii pali Atlas,
 • oceny rozwiązania murów oporowych na budowie Hali Widowiskowo- Sportowej w Gdyni,
 • oceny nośności wszystkich rodzajów pali, na terenie całego kraju, za pomocą badań dynamicznych, PDA, DLT,
 • opinii geotechnicznych dotyczących nawierzchni na terenie Gdańskiego Terminalu Kontenerowego,
 • oceny nośności, osiadań i przemieszczeń fundamentów dotyczące obiektów Terminalu Gazowego w Gdańsku,
 • opinia dotycząca osiadań oraz stanu obiektów na terenie Gdańskiego Terminalu Gazowego,
 • oceny nośności pali CFA w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 7, Kraków-Chyżne,
 • posadowienia podpór mostu przez rzekę Rospuda w ramach budowy obwodnicy Augustowa,
 • zastosowania iniekcji pod podstawami pali wielkośrednicowych i oceny ich nośności dotyczące podpór mostu przez rzekę Regalicę w Szczecinie,
 • badań statycznych i dynamicznych, z uwzględnieniem wpływu czasu, dotyczących fundamentów palowych w ciągu Obwodnicy – Południowej w Gdańsku,
 • badań statycznych i oceny nośności pali wierconych pod posadowienie Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu,
 • rozwiązanie posadowień na palach dotyczące podpór głównych i estakad dojazdowych w ramach autostrady A-1 przez Wisłę w Grudziądzu,
 • oceny nośności pali pod obiekty mostowe przez rzekę Odrę w ciągu autostrady A-8,
 • oceny nośności posadowień różnych obiektów mostowych w ciągu autostrady A-4,
 • specjalistyczne oceny do projektu tunelu drążonego pod rzeką Martwą Wisłą w Gdańsku,
 • opinia oraz obliczenia i analizy dotyczące posadowienia zbiorników o pojemności 100 tys. m3 na terenie Bazy Gdańsk,
 • konsultacji, opinii, rozpoznania geotechnicznego i budowy dotyczące drążenia tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku,

Profesor Kazimierz Gwizdała od 1972 roku pracuje w Politechnice Gdańskiej, prowadził wykłady, ćwiczenia, laboratoria, praktyki w ramach następujących przedmiotów: Mechanika Gruntów, Fundamentowanie, Fundamenty Specjalne, Fundamenty II, Fundamentowanie Budowli Hydrotechnicznych, Stateczność Budowli Wodnych, Fundamentowanie Budowli Komunalnych, Advanced Founations, Budowle Pełnomorskie, Praktyki Geotechniczne.
Znaczący jest jego dorobek w wychowaniu młodej kadry naukowej. Był promotorem 6 prac doktorskich (w tym 2 prace przygotowane do obrony, po pozytywnych recenzjach), jest ponadto opiekunem 2 doktorantów.
Jest promotorem oraz recenzentem wielu prac inżynierskich i magisterskich. Z działalnością dydaktyczną jest związane również opracowanie różnego rodzaju pomocy dydaktycznych dotyczących mechaniki gruntów, fundamentowania i geotechniki. Prace magisterskie wykonywane pod kierunkiem profesora Kazimierza Gwizdały były trzykrotnie nagrodzone i wyróżnione za najlepszą pracę magisterską z zakresu geotechniki w ramach Polskiego Komitetu Geotechniki.
Jest recenzentem prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosku profesorskiego. Był wielokrotnie nagrodzony przez Rektora Politechniki Gdańskiej za działalność dydaktyczną, naukową, organizacyjną. Otrzymał nagrodę zespołową Ministra Infrastruktury za projekt budynku WETiI Politechniki Gdańskiej w 2008 roku.
Wielokierunkowa, aktywna i bardzo rozległa jest działalność Profesora w organizacjach naukowych, czasopismach naukowych oraz komitetach krajowych i międzynarodowych.
W tym zakresie można wyróżnić:

 • członek Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej,
 • członek Rady Naukowej IBW PAN w Gdańsku-Oliwie,
 • członek Rektorskiej Komisji ds. Nagród,
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń,
 • członek TC 18, Deep foundation, ISSMGE,
 • członek European Technical Committee “Piles”, ISSMFE ETC3,
 • członek International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering w Londynie,
 • członek Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN od 2007 roku,
 • członek Komitetu Technicznego nr 254 ds. Geotechniki Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • przewodniczący Oddziału Gdańskiego PKG,
 • przewodniczący Komisji PKG ds. Certyfikatów PKG,
 • członek Prezydium i Zarządu Polskiego Komitetu Geotechniki,
 • członek Rady Programowej czasopisma „Geoinżynieria: drogi, mosty, tunele”,
 • członek Rady programowej czasopisma „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”,
 • członek Rady Naukowej czasopisma „Mosty”,
 • członek PZITB, Oddział Gdański,
 • sekretarz Polskiego Komitetu Geotechniki,
 • członek Komisji ds. Wdrożenia Eurokodu 7, Polskiego Komitetu Geotechniki,
 • aktualnie wiceprezydent PKG,
 • organizator, współorganizator, członek Komitetów organizacyjnych konferencji oraz seminariów krajowych i międzynarodowych,

Profesor Kazimierz Gwizdała jest członkiem Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr POM/BO/146/01, ma uprawnienia budowlane Nr 63/Gd/97 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jest Rzeczoznawcą Budowlanym – CRRB poz. 33/07/R/C w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie geotechniki, jest rzeczoznawcą SITWM NOT w zakresie geotechniki i fundamentowania w budownictwie wodnym (Nr 1368/84), ma certyfikat indywidualny Polskiego Komitetu Geotechniki – Nr 0026/98.
Profesor przez cały okres swojej działalności bardzo umiejętnie łączył działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną z szeroko rozumianą działalnością inżynierską.
Efekty jego kilkudziesięcioletniej pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, a przede wszystkim naukowo-inżynierskiej, istnieją na trwałe w zakresie budownictwa przemysłowego, mostowego, hydrotechnicznego i podziemnego.
Współpracując bezpośrednio z Profesorem Kazimierzem Gwizdałą od prawie 45 lat, miałem okazję śledzić Jego kilkudziesięcioletnią i ciągłą działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną, organizacyjną i inżynierską.
Jako redaktor, od 36 lat, działu Geotechnika dwumiesięcznika Inżynieria Morska i Geotechnika z przyjemnością i satysfakcją przedstawiam sylwetkę i dokonania Profesora Kazimierza Gwizdały w zakresie geotechniki. Uważam, że należy On do grona zasłużonych geotechników polskich, a swoimi wszechstronnymi formami działalności przyczynił się istotnie do rozwoju i propagowania znaczenia geotechniki w budownictwie.

Prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, prof. zw. PG.