Mgr inż. Bohdan Buca

Bohdan Buca

Mgr inż. Bohdan Buca urodził się w Tczewie 09 maja 1934 r. Ojciec był powstańcem wielkopolskim, uczestnikiem wojny 1920 r., oficerem zawodowym Wojska Polskiego, w 1939 r. trafił do oflagu, do domu wrócił w 1946 roku. Do szkoły podstawowej w czasie okupacji i po wyzwoleniu uczęszczał w Tczewie, gdzie też ukończył Liceum Ogólnokształcące, zdając egzamin maturalny w 1951 roku. W tymże roku rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Budownictwa Wodnego (Inżynierii Wodnej), specjalizując się w zakresie geologii inżynierskiej – kierunku nowo utworzonym, mało znanym wówczas na uczelniach technicznych. W 1955 roku uzyskał tytuł inżyniera geologii. Studia drugiego stopnia odbył w latach 1956-1958 na Politechnice Gdańskiej w ramach Studium Wieczorowego na Wydziale Budownictwa Wodnego, uzyskując w 1958 tytuł magistra inżyniera geologii.

Nakazem pracy został skierowany do „Geoprojektu-Warszawa” Oddział w Gdańsku, gdzie w latach 1955 do 2005 pracował m.in. na następujących stanowiskach: dokumentatora, kierownika laboratorium mechaniki gruntów, weryfikatora, głównego specjalisty ds. programowania i kontroli badań geologicznych, kierownika wydziału oraz przez 12 lat, do 2002 r. – dyrektora przedsiębiorstwa. Potem, już na emeryturze, do grudnia 2005 roku pełnił funkcje głównego konsultanta ds. geotechniki w tymże przedsiębiorstwie.

Bohdan Buca posiada uprawnienia wydane przez Centralny Urząd Geologii w zakresie:

  • geologii inżynierskiej nr 060039 bez ograniczeń,
  • hydrogeologii nr 050022 z wyłączeniem wód leczniczych i złożowych,
  • kierowania wierceniami nr 14004,
  • ponadto Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki nr 0023.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa zatwierdziło mgr inż. Bohdana Bucę w 1969 roku jako rzeczoznawcę w zakresie geologii inżynierskiej i hydrogeologii, z wyłączeniem wód leczniczych i złożowych.

W 1980 r. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przyznał mgr inż. Bohdanowi Buca uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie specjalności 15.1.

Jest weryfikatorem, autorem lub współautorem kilkuset dokumentacji w zakresie technicznych badań podłoża gruntowego i geologiczno-inżynierskich, w tym dla takich obiektów, jak: I Suchy Dok w Gdyni, Elektrownia Szczytowo–Pompowa i Elektrownia Jądrowa w Żarnowcu, Zakłady Papierniczych w Kwidzynie, Lotnisko Rębiechowo, Autostrada A1 na odcinku Gdańsk–Toruń (pierwsza wersja), most na Wiśle koło Kwidzyna, Rafineria oraz obiekty stoczniowe i portowe w Gdańsku. Ponadto, m.in. jako przedstawiciel NOT-u, jest autorem licznych ekspertyz i opinii geotechnicznych.

Mgr inż. Bohdan Buca zajmował się w „Geoprojekcie” m.in. próbnymi obciążeniami gruntów, głównie zlokalizowanych w obrębie delty Wisły, nadzorem geotechnicznym w trakcie budowy oraz obserwacją i analizą osiadań budowli w czasie ich realizacji i pierwszych lat eksploatacji. Po odbytym szkoleniu w Holandii zajął się sondowaniami, szczególnie w zakresie stosowania i interpretacji sondowań CPT. W okresie pracy w „Geoprojekcie-Gdańsk” ściśle współpracował z Katedrą kierowaną przez prof. dr hab. inż. Eugeniusza Dembickiego między innymi przy nowatorskich rozwiązaniach i prowadzonych obserwacjach związanych z posadowieniem Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu i obiektów jej towarzyszących oraz Portu Północnego w Gdańsku

Mgr inż. Bohdan Buca, jako przedstawiciel „Geoprojektu-Warszawa”, był odpowiedzialny za naukowo-techniczną współpracę z  firmą niemiecką „Baugrund-Berlin”. Z tej racji wygłosił kilka odczytów na tematy geotechniczne na wyższych uczelniach w Lipsku, Dreźnie i Weimarze.

Za granicą nadzorował geotechniczne prace terenowe i opracował dokumentacje geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie dla stoczni i suchych doków w Turcji (Pendik) i Algierii (Oran) oraz pełnił nadzór geotechniczny nad budową stacji pomp w Iraku (nad rzeką Tygrys). Podczas prac za granicą, nadzorując geotechniczne badania podłoża gruntowego wykonywane przez czołowe firmy zagraniczne, zapoznał się z najnowszą technologią badań prowadzonych na lądzie i wodzie.

Z inicjatywy prof. dr. hab. inż. Bohdana Kozerskiego, wykładającego czasowo na Ahmadu Bello University Zaria w Nigerii, powstał tam w latach 1978/1979 zespół, który miał na celu uporządkowanie badań podłoża gruntowego już wykonanych oraz ich uzupełnienie w celu opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i zaleceń geotechnicznych dla projektowanej nowej stolicy Nigerii Abudży.

Z rekomendacji prof. B. Kozerskiego, głównego konsultanta tego przedsięwzięcia, mgr inż. Bohdan Buca kierował w tym zespole badaniami geotechnicznymi i ich udokumentowaniem oraz opracowaniem wynikających stąd wniosków. W 2009 r. w ramach Geoprojektu Gdańsk sp. z o.o.  konsultował „Projekt prac geologicznych w celu określenia warunków geologiczno–inżynierskich projektowanego tunelu pod Martwą Wisłą w ciągu Trasy Sucharskiego w Gdańsku” oraz opiniował w 2010 r. „Dokumentację geologiczno-inżynierską podłoża projektowanego tunelu pod Martwą Wisłą w ciągu Trasy Słowackiego w Gdańsku”, opracowaną przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin Spółka z o.o.

Opublikował w czasopismach fachowych i wydawnictwach specjalistycznych ponad 30 artykułów. Odznaczony został Złotą Odznaką Zasłużony dla Polskiej Geologii, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jest członkiem Polskiego Komitetu Geotechniki oraz od kilku lat Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Komitetu Technicznego nr 254 ds. geotechniki.

Mgr Leszek Twaróg