Prof. dr hab. inż. Ryszard Jerzy Izbicki

Ryszard IzbickiProf. Ryszard Jerzy Izbicki urodził się 22 kwietnia 1943 roku w Białej Podlaskiej w rodzinie inteligenckiej. Rodzinnie oraz dłuższymi pobytami związany był też z Suwałkami i Suwalszczyzną (Wigry). Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął w roku 1961 studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Razem z grupą 10 osób był studentem nowo utworzonego Studium Podstawowych Problemów Techniki (przekształconego później w Wydział). Studia ukończył w 1967 roku, jako magister inżynier budownictwa. W tym też roku został zatrudniony na stanowisku asystenta, a później starszego asystenta w Katedrze Fundamentowania, zorganizowanej i prowadzonej przez prof. Igora Kisiela. W latach 1968-1970 odbył staż naukowy w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, gdzie bliską współpracę nawiązał z prof. Zenonem Mrozem oraz prof. Antonim Sawczukiem.  Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała mu w 1971 roku Rada Naukowa Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej za pracę, której promotorem był prof. Z. Mróz z IPPT PAN. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budownictwa uzyskał w 1983 roku na Wydziale Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych nadał mu Prezydent RP w 1996 roku.
Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1967 roku w Katedrze Fundamentowania, przekształconej następnie w Instytut Geotechniki. Prowadził zajęcia ze studentami wydziałów: Budownictwa i Górnictwa, na kursach podstawowych, takich jak Mechanika Gruntów oraz wielu specjalistycznych: Roboty Ziemne, Reologia Gruntów, Fundamentowanie, Modelowanie Procesów Geologiczno-Inżynierskich. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji: w latach 1981-1987 był zastępcą dyrektora Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej, w latach 1990‑1996 prodziekanem Wydziału Budownictwa, a w kadencji 2002-2005 dziekanem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.
Głównym obszarem zainteresowań badawczych i naukowych Prof. Ryszarda Izbickiego są podstawy mechaniki ośrodków plastycznych, teoria stanów granicznych i krytycznych, zastosowane w szczególności do rozwiązywania praktycznych problemów mechaniki gruntów i skał oraz mechanika ośrodków nienasyconych. Opracował podstawy teoretyczne, badał opisujące równania, analizował metody rozwiązywania problemów brzegowych. Powstało w ten sposób szereg metod mających istotne znaczenie praktyczne oraz uzyskał wiele oryginalnych rozwiązań mających zastosowanie w obliczeniach inżynierskich. Bardzo znacząca była współpraca Prof. Ryszarda Izbickiego z jednostkami gospodarki narodowej. Jego prace były podstawą projektów technicznych Kopalni Węgla Brunatnego Turów i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz projektów modernizujących Wały Odrzańskie po powodzi 1997 roku.
Prof. Ryszard Izbicki opublikował 102 artykuły (w tym 24 obcojęzyczne) oraz 112 innych prac.
Jego prace były wielokrotnie cytowane (według SCI). Jest współautorem 6 monografii i 2 skryptów. Książki były wydawane przez PWN oraz przez Elsevier. Propagowały stworzone podstawy teoretyczne i metody obliczeniowe. Stały się podstawą kształcenia studentów, a w szczególności doktorantów. Metody były rozwijane również w szeregu habilitacjach.
Pod kierunkiem Prof. Ryszarda Izbickiego powstało kilkadziesiąt prac magisterskich. Jest promotorem pięciu doktoratów. Był recenzentem 19 prac doktorskich, 17 prac habilitacyjnych, 7 recenzji wniosków o tytuł profesora. Przygotowywał też superrecenzje dla Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Jest promotorem jednego doktoratu honoris causa na Politechnice Wrocławskiej.
Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi. Wielokrotnie wybierany był do komitetów naukowych znaczących konferencji naukowych. Przewodniczył licznym sesjom na tych konferencjach. W latach 1987-2005 był z wyboru członkiem Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.
Od 1986 roku jest członkiem Komisji Mechaniki i Budownictwa przy Wrocławskim Oddziale PAN, a od 1979 roku członkiem Sekcji Geotechniki przy Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Jest z wyboru członkiem Komitetu Technicznego International Society for Soil Mechanics and Geotechnica Engineering.
Bardzo znacząca jest działalność wydawnicza. W latach 1974-1980 był Redaktorem Naczelnym Wydawnictw Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej. Był również Redaktorem czasopisma Acta Politechnica Wratislaviensis. Od roku 1980 był sekretarzem czasopisma „Studia Geotechnica et Mechanica”, którym kierował prof. I. Kisiel. Po jego śmierci w 1988 r. został Redaktorem Naczelnym. Dzięki wysiłkom Prof. Ryszarda Izbickiego pismo ma utrwaloną, dobrą markę w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie.
Prof. Ryszard Izbicki był wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Otrzymał 17 nagród J M Rektora Politechniki Wrocławskiej, liczne nagrody Dziekana i Dyrektora Instytutu Geotechniki. Jest laureatem trzech Nagród Ministra, Nagrody Sekretarza Naukowego PAN, Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk oraz Specjalnej Nagrody Docendo Discimus. Posiada Złotą odznakę Politechniki Wrocławskiej, Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. dr hab. inż. Tomasz Strzelecki