Doc. dr inż. Romuald Steckiewicz

Romuald SteckiewiczDoc. dr inż. Romuald Steckiewicz urodził się 17 maja 1938 r. w powiecie grodzieńskim. Studia inżynierskie, w latach 1956-1961, odbył na Wydziale Budownictwa Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku, zaś magisterskie na Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej w latach 1963-1965.
Pracę doktorską „Fundamenty na palach krótkich obciążone dynamicznie”, której promotorem był prof. Roman Czarnota-Bojarski obronił na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w 1970 roku.
Pracę zawodową rozpoczął w 1958 roku jako pracownik techniczny w laboratorium mechaniki gruntów Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku. W roku 1964 Wieczorowa Szkoła Inżynierska została przemieniona w Wyższą Szkołę Inżynierską, a w 1974 roku na Politechnikę Białostocką. Zagadnienia mechaniki gruntów i fundamentowania stały się jego pasją życiową. Docent Steckiewicz w latach 1991-2003 pełnił funkcję Kierownika Zakładu, a następnie Katedry Geotechniki na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Jest autorem bądź współautorem 64 artykułów i referatów naukowych, 3 skryptów akademickich, 5 patentów i 6 wniosków racjonalizatorskich. Był cenionym wykładowcą i dydaktykiem. Będąc adiunktem i docentem, był promotorem ponad 100 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.
Swoje doświadczenie w zakresie geotechniki przekazywał nie tylko studentom i współpracownikom, ale również prowadząc zajęcia seminaryjne dla kadry inżynierskiej w ramach Naczelnej Organizacji Technicznej. Był wieloletnim konsultantem w zakresie geotechniki w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt – Białystok” – największym biurze projektowym Białegostoku. Uprawnienia geologiczne uzyskane w 1967 roku pozwoliły Mu na pełnienie nadzorów przy realizacji budowli w złożonych i bardzo złożonych warunkach geotechnicznych. Będąc konsultantem w biurze projektów zajmował się posadowieniem budynków wielkopłytowych na prefabrykowanych ławach fundamentowych.
Skonstruowane przez Docenta Steckiewicza polowe aparaty bezpośredniego ścinania i trójosiowego ściskania, umożliwiające dokładne określenie parametrów wytrzymałościowych gruntu w poziomie posadowienia, wielokrotnie zadecydowały o racjonalnym ekonomicznie i technicznie posadowieniu budowli. Docent Steckiewicz jest także współautorem konstrukcji sondy krzyżakowej umożliwiającej pomiar ciśnienia wody w porach.
Główne dziedziny zainteresowań Docenta Steckiewicza to:

  • zabezpieczenia ścian głębokich wykopów,
  • posadowienie nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu,
  • wzmacnianie fundamentów,
  • wzmacnianie podłoża,
  • zabezpieczenia budowli przed wodą gruntową.

W każdej z tych dziedzin stosuje z powodzeniem własne racjonalizatorskie rozwiązania. Przy zabezpieczaniu wykopów ścianką berlińską zastosował kotwy własnego pomysłu umożliwiające obniżenie kosztów.
Doc. dr inż. Romuald Steckiewicz umie w maksymalnym stopniu wykorzystać właściwości mechaniczne podłoża i zaproponować rozwiązanie nie tylko poprawne technicznie, ale racjonalne ekonomicznie. Przykładem takich rozwiązań jest stabilizacja osiadań pawilonu handlowego w Olecku posadowionego na gruntach organicznych przy zastosowaniu geosyntetyków czy dogęszczanie luźnych piasków do głębokości 3,0 ÷ 4,0 m za pomocą ciężkich walców wibracyjnych.
Wielu kierowników budów, projektantów, byłych studentów, zabiega dzisiaj o Jego pomoc przy zabezpieczaniu i naprawie najtrudniejszych stanów przedawaryjnych i awaryjnych wielu budowli. Fakt ten jest najlepszym świadectwem Jego poziomu zawodowego i dydaktycznego.
Jest wieloletnim członkiem Polskiego Komitetu Geotechniki, a w latach 1999-2002 był Przewodniczącym Oddziału Białostockiego PKG. W latach 1995-2007 brał udział w pracach Komisji Normalizacyjnej nr 254 do spraw geotechniki.
Za swoją pracę otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi w 1975 r. i Złoty Krzyż Zasługi w 1988 r. Wielokrotnie był nagradzany i odznaczany przez Urząd Wojewódzki, Politechnikę Białostocką, PZiTB i NOT.
W 2003 r. doc. dr inż. Romuald Steckiewicz przeszedł na emeryturę, pracując nadal aktywnie przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych Podlasia, uczestnicząc w pracach Zakładu Geotechniki Politechniki Białostockiej i Polskiego Komitetu Geotechniki.
W imieniu wychowanków i współpracowników Pana Docenta, chciałbym tą drogą przekazać słowa wdzięczności za wszelkie nauki i serdeczność, jaką otrzymaliśmy od Pana. Życzymy Panu wielu lat zdrowia i aktywności zawodowej.

Dr hab. inż. Zenon Szypcio, prof. PB
Politechnika Białostocka