Prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra GeoinżynieriiAlojzy Szymański
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
tel. + 48 22 593 52 00
fax + 48 22 593 52 03
e-mail: alojzy_szymanski_pkg@sggw.pl

Jest absolwentem Wydziału Melioracji Wodnych SGGW. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w grudniu 1982 r., a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budownictwa na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdanskiej w 1992 r. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał w 2004 r. W roku 1994 został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a w roku 2006 profesora zwyczajnego w Katedrze Geoinżynierii SGGW.
Pracując jako profesor nadzwyczajny Alojzy Szymański pełnił funkcje: prodziekana Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska ds. dydaktyki (1990-1996), kierownika stacjonarnych studiów doktoranckich (1996-1999), dziekana Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW (1999-2002). Od 2000 roku jest kierownikiem Zakładu Geotechniki. W latach 2002-2008 był prorektorem ds. rozwoju SGGW, a od 2008 roku piastuje funkcję Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Prof. dr hab. Alojzy Szymański odbył liczne staże w zagranicznych jednostkach naukowych, m.in. na uniwersytetach McGill w Montrealu, Gent w Belgii, Cairo w Egipcie, Purdue w USA oraz w Szwedzkim Instytucie Geotechnicznym w Linköping. Praktyczne doświadczenie uzyskał podczas wykonywania ekspertyz obejmujących ocenę stanu budowli i podłoża, metodykę wyznaczania parametrów obliczeniowych w projektowaniu budowli oraz propozycje rozwiązań projektowych budowli ziemnych. Badania naukowe koncentrowały się zasadniczo na trzech problemach: rozwoju metod obliczeniowych konsolidacji i odkształceń podłoża słabonośnego; doskonalenia metodyki badań i doboru parametrów niezbędnych w projektowaniu posadowień budowli inżynierskich oraz wykorzystania zjawiska wzmocnienia gruntów słabych przy posadawianiu budowli hydrotechnicznych i lądowych.
Łączny dorobek naukowy prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego obejmuje 209 pozycji w tym 112 prac opublikowanych. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego opublikowane zostały 3 pozycje książkowe i 45 artykułów naukowych, w tym 24 oryginalne prace twórcze oraz 30 prac niepublikowanych. Natomiast po uzyskaniu tytułu profesora została opublikowana 1 monografia, 18 artykułów naukowych oraz 16 prac niepublikowanych.
Prace autorstwa lub współautorstwa prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego, które nie zostały opublikowane to głównie ekspertyzy, opracowania i projekty, dokumentujące realizowane granty lub prace zlecone wdrażające nowoczesne rozwiązania do praktyki inżynierskiej.
Obszar badań naukowych prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego koncentruje się na następujących kierunkach: rozwój metod modelowania przebiegu odkształceń gruntów słabych z wykorzystaniem zjawiska wzmocnienia gruntów słabych, doskonalenie metodyki badań i doboru parametrów do obliczeń osiadań budowli hydrotechnicznych i lądowych, rozwój metod oceny i kontroli stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, doskonalenie metodyki rozpoznania budowy geologicznej podłoża z wykorzystaniem badań in situ do wyznaczania parametrów podłoża niezbędnych w budownictwie lądowym i podziemnym. Tematyka interpretacji wyników badań in situ w rozpoznaniu budowy geologicznej podłoża wykorzystana została w ocenie warunków geotechnicznych na trasie metra w Warszawie. Prace badawcze prowadzone były przez prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego w ramach grantu KBN i zakończone w formie propozycji wytycznych badań i wyznaczania parametrów dla potrzeb posadowienia obiektów inżynierskich
W okresie zatrudnienia w SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański opracował 12 recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych oraz recenzję dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na zlecenie Rady Naukowej IBW PAN, Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, Rady Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu i Rady Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW. Ponadto, jest promotorem dwunastu prac doktorskich realizowanych na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW. Do chwili obecnej siedem przewodów doktorskich zostało zakończonych. Jest wykładowcą przedmiotów mechanika gruntów, mechanika skał i budownictwo ziemne, promotorem wielu prac magisterskich realizowanych na kierunku budownictwo i inżynieria środowiska.
Za swą działalność naukową został wyróżniony trzema nagrodami Ministra Edukacji Narodowej (1985 r. − za opracowanie metodyki badań gruntów słabonośnych, 1989 r. − za osiągnięcia w zakresie fundamentowania budowli wodnych, 1997 r. − za współautorstwo książki „Embankments on organic silos” wydanej przez wydawnictwo Elsevier w Holandii ).
Prof. dr hab. Alojzy Szymański współpracuje również z praktyką inżynierską, o czym świadczą posiadane uprawnienia: Certyfikat Polskiego Komitet Geotechniki (od 1999), uprawnienia biegłego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (od 1998), uprawnienia geologiczno-inżynierskie kat. VI (od 1997), rzeczoznawca SITWM NOT (od 1984).
Profesor A. Szymański jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Geotechniki, Polskiego Komitetu Geotechniki, Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej KILiW PAN. W latach 1982-1985 był sekretarzem Koła SITWM-NOT w SGGW, w latach 1985-1988 przewodniczącym Koła SITWM w SGGW, natomiast w latach 1987-1990 (dwie kadencje) pełnił funkcję sekretarza Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych KILiW PAN. Jest Przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych, członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz wiceprzewodniczącym Prezydium Konferencji Uczelni Warszawskich.