Prof. dr hab. inż. Zbigniew Marek Lechowicz


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra GeoinżynieriiZbigniew Marek Lechowicz
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
tel. służ.: +48 22 593 52 00, 593 52 20
fax: +48 22 593 52 03
tel. kom. +48 504 273 398
e-mail: zbigniew_lechowicz@sggw.pl

Kwalifikacje i uprawnienia
Studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Melioracji Wodnych SGGW w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Profesor nauk technicznych w zakresie Budownictwa. Kierownik Katedry Geoinżynierii na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie. Sekretarz Oddziału Stołecznego Polskiego Komitetu Geotechniki (1997-1999), Przewodniczący Oddziału Stołecznego Polskiego Komitetu Geotechniki (1999-2002), Sekretarz Naukowy Polskiego Komitetu Geotechniki (2002-2008), Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki (2008-2014), V-ce Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki. V-ce Przewodniczący Sekcji Geotechniki Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (1999-2004), członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, członek Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, członek Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Członek Zarządu International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering ISSMGE (2008-2014), członek Komitetu Technicznego TC10 ISSMGE (2002-2005), członek TC36 ISSMGE (2005-2010), członek Komitetu Technicznego TC214 ISSMGE. Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki Nr 0091. Uprawnienia geologiczne Nr VI-0350, uprawnienia biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko Nr 0097, Rzeczoznawca NOT w zakresie geologii i geotechniki Nr 1893. Staże zagraniczne: Politechnika w Gothenburgu, Szwecja; Uniwersytet McGill w Montrealu, Kanada; Polservice-Teco w Badush, Irak oraz Szwedzki Instytut Geotechniczny w Linköping, Szwecja. Wykłady za granicą: Uniwersytet w Kuchingu, Malezja; Uniwersytet Cardiff, Wielka Brytania; Uniwersytet w Kalmar, Szwecja; Uniwersytet w Darmstadt, Niemcy; Instytut IFA-Tulln, Austria; GeoDelft w Delft, Holandia oraz Uniwersytet Marche, Włochy.

Osiągnięcia zawodowe
Nadzory naukowe i inwestorskie w zakresie budownictwa i inżynierii środowiska w Polsce, Szwecji, Kanadzie i Iraku. Opracowania i ekspertyzy dotyczące potrzeb posadowienia budowli, oceny stanu technicznego oraz modernizacji i remontów budowli ziemnych, betonowych i drogowych. Uczestnictwo w opracowaniu technologii oraz nadzór nad wykonaniem i zagospodarowaniem składowiska produktów ropopochodnych w Kanadzie. Konsultacje i wdrożenia podczas realizacji etapowej budowy zapór oraz oceny stanu technicznego hydrotechnicznych budowli ziemnych i oceny warunków posadowienia wybranych stacji i tuneli I i II linii Metra w Warszawie. Praktyczne zastosowanie różnych sposobów posadowienia budowli w trudnych warunkach geotechnicznych wraz z doskonaleniem technik badawczych i obliczeniowych. Opracowanie metody oceny konsolidacyjnego wzmocnienia gruntów organicznych na potrzeby posadowienia nasypów. Współautor trzech patentów i ponad 150 prac naukowo-badawczych i ekspertyz. Kierowanie czterema projektami badawczymi oraz udział jako główny wykonawca w siedmiu projektach badawczych. Autor ponad 90 publikacji, współautor 7 książek i monografii, promotor 8 prac doktorskich oraz ponad 90 prac inżynierskich i magisterskich oraz ponad 20 prac na studiach podyplomowych.
• wykonywanie i interpretacja badań laboratoryjnych i terenowych służących wyznaczaniu parametrów do projektowania i ocenie stanu obiektów budowlanych,
• konsultacje w zakresie oceny warunków geotechnicznych oraz projektowania geotechnicznego,
• konsultacje w zakresie wykorzystania obliczeń numerycznych w projektowaniu i monitorowaniu budowli hydrotechnicznych i komunikacyjnych.