Prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała


Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i ŚrodowiskaKazimierz Gwizdała
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdańsk
tel. służb.: +48 58 347 11 32
e-mail: kgwiz@pg.gda.pl

Kwalifikacje i uprawnienia
Studia w Instytucie Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Doktor nauk technicznych, stopień nadany uchwałą Instytutu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa − geotechniki, uzyskany na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej. Staże naukowo-badawcze i zawodowe w Danish Geotechnical Institute, Swedish Geotechnical Institute, Aalborg University i Ghent University. Członek ISSMFE, European Reginal Technical Committee 3 “Piles”, ERTC 3. Rzeczoznawca NOT w zakresie geotechniki i fundamentowania. Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr 63/Gd/97, członek POIIB, Nr POM/BO/1462/01, rzeczoznawca NOT Nr 1368/84, certyfikat PKG Nr 0026/98, rzeczoznawca budowlany CRRB poz. 33/07/R/C.
Osiągnięcia zawodowe
Prace naukowo-badawcze dotyczące nośności i osiadań pali fundamentów palowych w złożonych warunkach gruntowych, prace naukowo-badawcze dotyczące stateczności i ochrony zboczy i klifów. Klasyczne i probabilistyczne metody analizy, analityczna ocena pełnej krzywej osiadania dla pali pojedynczych z zastosowaniem funkcji transformacyjnych t-z oraz q-z, ocena stateczności fundamentów palowych z wykorzystaniem badań in situ, szczególnie sondy statycznej CPT, prace wdrożeniowe dotyczące wzmacniania podstaw pali wielkośrednicowych, współautor normy palowej PN-83/B-02482. Współpraca przy opracowaniu “Wytycznych technicznych projektowania pali wielkośrednicowych w obiektach mostowych” 1993, prowadzenie w ramach NOT szkoleń dotyczących PN-81/B- 03020 oraz PN-83/B-02482. Opublikowany dorobek naukowy obejmuje ogółem około 250 prac naukowych, naukowo-badawczych i naukowo-technicznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje, wydanie przez Wydawnictwo Naukowe PWN w Warszawie monografii indywidualnej: „Fundamenty Palowe. Technologie i obliczenia”, Tom 1 i „Fundamenty Palowe. Badania i zastosowania”, Tom 2.
Oferowany zakres działalności:
• prowadzenie prac naukowo-badawczych dotyczących mechaniki gruntów oraz wszelkich rodzajów posadowień;
• ocena nośności i odkształcalności podłoża gruntowego w dziedzinie budownictwa morskiego, wodnego, drogowego, przemysłowego i mieszkalnego;
• praktyczne rozwiązywanie problemów posadowień, stateczności fundamentów i zboczy dla wszystkich rodzajów budownictwa;
• analizy i projekty fundamentów palowych, wyznaczanie sił wewnętrznych, ocena nośności i osiadań pali i grup palowych;
• wdrażanie nowych technologii pali, metody zwiększania nośności pali;
• badania terenowe pali i fundamentów palowych, opinie, orzeczenia i oceny nośności fundamentów
• ocena, interpretacja i zastosowanie badań in situ w rozwiązywaniu naukowych i praktycznych zagadnieniach geotechniki.