Prof. dr. hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska


Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii ŚrodowiskaKatarzyna Zabielska-Adamska
Zakład Geotechniki
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
tel. kom. +48 797 995 969
e-mail: kadamska@pb.edu.pl

Absolwentka kierunku budownictwo na Politechnice Białostockiej, doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej (1997), doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej (2007).
Obszar zainteresowań naukowych obejmuje przede wszystkim: analizę zachowań naprężenie-odkształcenie w zagęszczonych gruntach i gruntach antropogenicznych, przewodność hydrauliczną materiałów słabo przepuszczalnych, wytrzymałość międzyfazową gruntu w kontakcie z geomembranami z różnych tworzyw i o różnych teksturach, pośrednie oznaczanie parametrów zagęszczalności gruntów mineralnych, wpływ pochodzenia geologicznego gruntów (kształtu ziaren i ich składu mineralnego) na wartości parametrów zagęszczalności, a także metody geofizyczne do oceny podłoża gruntowego.
Autorka ponad 70 publikacji. Wyniki badań naukowych były publikowane, między innymi, w czasopismach indeksowanych w Thomson Reuters Web of Knowledge, takich jak: Geotextiles and Geomembranes (5-Year Impact Factor: 2,192), Journal of Hazardous Materials (5-Year Impact Factor: 4,553), Journal of Testing and Evaluation, Geological Quarterly oraz Rocznik Ochrona Środowiska.
Promotor w jednym zakończonym przewodzie doktorskim (2013) – praca została wyróżniona przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz nagrodzona w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner organizowanym przez firmy StatSoft Inc. i StatSoft Polska, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego.
Kierownik dwóch projektów naukowo-badawczych MNiSW oraz KBN.
Recenzent w dwóch przewodach habilitacyjnych, dwóch doktorskich, recenzent wydawniczy dwóch pozycji książkowych oraz recenzent licznych grantów NCBiR..
Członek Rady Naukowej czasopisma Advances in Civil and Environmental Engineering, Columbia International Publishing (od 2013). Redaktor naczelny czasopisma Budownictwo i Inżynieria Środowiska/Civil and Environmental Engineering (Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej) ISSN: 2081-3279 (2010-obecnie), a wcześniej Redaktor Zeszytów Naukowych Politechniki Białostockiej serii Budownictwo (Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej) ISSN: 0239-569X (2006-2009).
Recenzent w czasopismach indeksowanych w Thomson Reuters Web of Knowledge, takich jak: Journal of Hazardous Material, Elsevier; Geotextiles and Geomembranes, Elsevier; Journal of Cleaner Production, Elsevier; Engineering Geology, Elsevier; KSCE Journal of Civil Engineering, Springer oraz Geotechnical Testing Journal, ASCE oraz w 8 czasopismach nieindeksowanych.
Promotor ponad 80. prac dyplomowych i inżynierskich, z których 11 uzyskało nagrodę lub wyróżnienie w Konkursach PZITB na najlepsze prace dyplomowe absolwentów kierunku budownictwo, organizowanych przez Zarząd Oddziału PZITB w Białymstoku (w latach 2001-2014).
Autorka bądź współautorka wielu prac naukowo-badawczych i naukowo-technicznych, dotyczących przede wszystkim właściwości geotechnicznych odpadów energetycznych, wpływu odpadów na środowisko oraz wskazanie możliwości zastosowań odpadów, ale także badań nad przydatnością gruntów jako naturalnego uszczelnienia geologicznego składowisk odpadów komunalnych.
Jest członkiem: Polskiego Komitetu Geotechniki, Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Geoinżynierii (ISSMGE), American Society for Testing and Materials (ASTM International), Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Nauk, Komitetu Nauki PZiTB, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.
Profesor nadzwyczajny w Politechnice Białostockiej. Kierownik Zakładu Geotechniki na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Politechnice Białostockiej (od 2012 roku). Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki w Politechnice Białostockiej w kadencji 2008-2012. Członek Zarządu Polskiego Komitetu Geotechniki od 2008 roku.