Dr hab. inż. Joanna Katarzyna Bzówka, prof. nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej


Joanna Katarzyna BzówkaPolitechnika Śląska, Wydział Budownictwa
Katedra Geotechniki i Dróg
ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice
tel.: + 48 32 237 28 23
fax: + 48 32 237 28 73
e-mail: Joanna.Bzowka@polsl.pl

Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1993).
Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała w roku 2002,
a stopień doktora habilitowanego w specjalności „geotechnika” w roku 2009.
Obszar zainteresowań naukowych i badawczych obejmuje m.in.: właściwości fizyko-mechaniczne gruntów rodzimych i antropogenicznych, modele obliczeniowe podłoża gruntowego, współpracę budowli z podłożem gruntowym oraz metody wzmacniania słabego podłoża gruntowego.
Jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji w czasopismach krajowych
i zagranicznych, w tym kilkunastu referatów opublikowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych.
Promotorka ponad 100 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, recenzentka ponad 90 prac dyplomowych i ponad 80 artykułów i referatów konferencyjnych oraz
1 podręcznika akademickiego. Jest autorką ponad 70 ekspertyz, opinii i projektów. Ponadto, jest recenzentką NCN, NCBiR i MIUR (Włochy).
W ramach działalności organizacyjnej pełniła m.in. funkcje: Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego V i XI Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa (2004, 2011), Sekretarza Komitetu Organizacyjnego XIII Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania oraz II Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Geotechników „Problemy geotechniczne terenów górniczych” (2003). Była współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji ICEE 2005, INEER „International Conference on Engineering Education”, która odbyła się w Gliwicach w lipcu 2005 roku.
Za pracę doktorską pt.: „Obliczeniowy model pala wykonanego techniką wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej (jet grouting)” została wyróżniona przez Ministra Infrastruktury oraz nagrodzona przez Rektora Politechniki Śląskiej. Ponadto, nagrodzona Brązowym Krzyżem Zasługi, a także nagrodami Rektora za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.
Posiada Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki oraz uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. Jest współautorką podręcznika akademickiego „Geotechnika komunikacyjna”.
Jest członkiem: Polskiego Komitetu Geotechniki PKG, Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Fundamentowania ISSMFE, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Komitetu Nauki PZiTB, Deep Foundations Institute oraz DFI Europe, Członkiem-założycielem International Geosynthetics Society Polish Charter, Członkiem Komitetu Technicznego nr 254 ds. Geotechniki Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Komisji Inżynierii Budowlanej – Prezydium Oddziału PAN w Katowicach, Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Nauk.
Od 2007 roku do 2013 pełniła funkcję Sekretarza Redakcyjnego Czasopisma „Architecture – Civil Engineering – Environment ACEE”, a od 2014 roku jest Redaktorem Działowym Budownictwa tegoż Czasopisma.
Od 1 października 2010 roku pełni funkcję Kierownika Studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz Opiekuna Konferencji Naukowych Doktorantów Wydziałów Budownictwa.
Od 1 września 2013 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Geotechniki i Dróg na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.