Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki


Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,Eugeniusz Dembicki
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11.
tel. służb. (0-58) 347-28-12; fax (0-58) 341-98-14,
tel. dom. (0-58) 622-03-83, fax (0-58) 622-16-43.
e-mail: edemb@pg.gda.pl

Kwalifikacje i uprawnienia
Mgr inż. budownictwa lądowego Politechniki Gdańskiej. Doktor nauk technicznych Uniwersytetu J. Fouriera w Grenoble (Francja) w zakresie mechaniki. Habilitacja na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej. Doktor honoris causa Uniwersytetu Fouriera w Grenoble. Dyplom honorowy Uniwersytetu w Zagrzebiu (Wydział Budownictwa). Nagroda naukowa Maxa Plancka. Członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki. Uprawnienia budowlane (1957 r.), budownictwa wodnego (1983 r.), geologiczne (1997 r.). Członek Rady Naukowej ds. Budowy Metra w Warszawie. Przewodniczący Komisji Normalizacyjnej ds. Geosyntetyków Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, były przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN i Rady Naukowej Instytutu Morskiego w Gdańsku. Członek międzynarodowych organizacji naukowych i technicznych: International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering (członek Prezydium), Comittee International des Grands Réseaux Eléctriques, Hafenbautechnische Gesellschaft, Polish Committee of Permanent International Association of Navigation Congress, International Geotextile Society, Engineering Committee on Oceanic Resources. Działalność w wydawnictwach naukowych: członek Rady Redakcyjnej: Studia Geotechnica et Mechanica, Archives of Civil Engineering, International Journal of Geotextiles and Geomembranes, Ground Improvement. Przewodniczący Rady Redakcyjnej: Archives of Hydroengineering and Environmental Mechanics, redaktor naczelny czasopisma: Inżynieria Morska i Geotechnika. Działalność dydaktyczna, badawcza i techniczna: kierownik Katedry Geotechniki Politechniki Gdańskiej od 1967 r., autor ponad 600 publikacji naukowych i technicznych krajowych i zagranicznych, autor 22 podręczników i skryptów, w tym kilku wydanych za granicą, w zakresie mechaniki gruntów, fundamentowania, stateczności budowli morskich, mechaniki ośrodków ciągłych i metod numerycznych w geotechnice, promotor ponad 150 prac magisterskich i 28 doktorskich z tematyki geotechniki i inżynierii morskiej, twórca i kierownik Studium Doktoranckiego z Inżynierii Środowiska i Geotechniki w Politechnice Gdańskiej.

Osiągnięcia zawodowe
Współautor czterech patentów i trzech norm państwowych z dziedziny geotechniki (przewodniczący Zespołu), kierownictwo licznych opracowań naukowych w ramach indywidualnych, celowych i zamawianych projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych oraz na zlecenie jednostek gospodarczych, krajowych i zagranicznych, konsultant naukowy z dziedziny inżynierii i geotechniki, prezes Przedsiębiorstwa Konsultacyjno-Badawczego GEOSYNTEX.

Oferowany zakres działalności:
• prace naukowo-badawcze z zakresu mechaniki gruntów, fundamentowania, reologii gruntów, geosyntetyków i gruntów zbrojonych oraz mechaniki ośrodków rozdrobnionych; analizy nośności i stateczności fundamentów bezpośrednich, fundamentów na palach, fundamentów obciążonych dynamicznie, fundamentów budowli morskich, w tym pełnomorskich, oraz podłoża gruntowego;
• nowe materiały w geotechnice (geosyntetyki);
• nowe technologie wzmocnienia podłoża gruntowego;
• stateczność konstrukcji wsporczych i zboczy oraz zagadnienia optymalizacji fundamentów różnego rodzaju budowli;
• badania gruntów w złożonych stanach naprężenia i odkształcenia w laboratorium oraz in situ;
• badania modelowe fundamentów i ustrojów fundamentowych w układzie statycznym, dynamicznym i w komorze kalibracyjnej;
• analizy bezpieczeństwa morskich budowli hydrotechnicznych.